Tuesday, 3 July 2012

The "GUITAR CHORDS" for the song "ilaya nila pozhi giradhae"from the film "payanangal mudivadhillai"ilaya nila
B
pozhigiradhe
Cm
idhayam varai
B
naneigiradhe
Cm
ulaa pogum megam
Cm
kana kanume
Bm
vizha kanume
G#
vanamae
G


ilaya nila
B
pozhigiradhe
Cm
idhayam varai
B
naneigiradhe
Cm
ulaa pogum megam
Cm
kana kanume
Bm
vizha kanume
G#
vanamae
G


ilaya nila
B
pozhigiradhe
Cm
idhayam varai
B
naneigiradhe
Cm


varum vazhiyil    panimazhaiyil    paruva nila dinam nanaiyum
B                       |Cm                 |Cm
mugileduthu     mugam thudaithu   vidiyumvarai nadai pazhagum
Cm                   |B                           |Fm
varum vazhiyil    panimazhaiyil    paruva nila dinam nanaiyum
B                        |Cm                   |Cm
mugileduthu     mugam thudaithu   vidiyumvarai nadai pazhagum
Cm                   |B                            |Fm
vanavidhiyil mehga     oorvalam    kanum        podhile aarudhal tharum
Fm        |Cm                |B                |B               |Cm                      |B
paruvamagal  vizhigalile   kanavu varum
Cm                 |G#             |G

ilaya nila
B
pozhigiradhe
Cm
ulaa pogum megam
Cm
kana kanume
Bm
vizha kanume
G#
vanamae
G

ilaya nila
B
pozhigiradhe
Cm


mugilinangal alaigiradhe              mugavarigal tholaindanavo
B                         |Cm                   |Cm
mugavarigal     thavariyadhal          azhudhidumo adhu mazhaiyo
Cm                   |B                            |Fm
mugilinangal alaigiradhe              mugavarigal tholaindanavo
B                         |Cm                   |Cm
mugavarigal     thavariyadhal          azhudhidumo adhu mazhaiyo
Cm                   |B                            |Fm
neelavaanile    velli oodaigal    odugindradhe enna jaadaigal
Fm    |Cm         |Cm         |B       |B         |Cm                |B
vinveliyil   vidhaithadhu yaar   navamanigal
Cm            |G#                          |G

ilaya nila
B
pozhigiradhe
Cm
idhayam varai
B
naneigiradhe
Cm
ulaa pogum megam
Cm
kana kanume
Bm
vizha kanume
G#
vanamae
G


ilaya nila
B
pozhigiradhe
Cm

No comments: